Wild Cats, Wild Dogs - English+Pinyin - Find the Chinese name

Tiger - lǎohǔ
Lion - shīzi
Jaguar - měizhōu hǔ
Wolf - láng
Lynx - shēlì
Wolf - húli
Puma (cougar) - měizhōu shī
Leopard - bàozi
Cheetah - liè bào
Jackal - chái gǒu

for the solution click here


Print